Plantilla d’inspecció

• Llicència municipal d’obertura, autorització de la Generalitat de Catalunya o Comunicació Prèvia

(Art. 29 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i articles 91 i 92 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives)

• Autorització municipal o de la Generalitat, o comunicació prèvia per a la realització d’activitats de caràcter extraordinari o complementari no contemplades a la llicència autorització o comunicació d’obertura: concerts, espectacles discoteca de joventut, etc.

(Art. 42 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, Disposició Transitòria Primera 2) i Annex I epígraf V.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives).

• Assegurança de responsabilitat civil obligatòria i rebut del corresponent pagament.

(Art. 23.2 Llei 11/2009, art 636 Codi Penal, i articles 77 a 83 del Decret 112/2010)
• Fins a 100 persones aforament, 300.000€ capital assegurat
• Fins a 150 persones aforament, 400.000€ capital assegurat
• Fins a 300 persones aforament, 600.000€ capital assegurat
• Fins a 500 persones aforament, 750.000€ capital assegurat
• Fins a 1.000 persones aforament, 900.000€ capital assegurat
• Fins a 1.500 persones aforament, 1.200.000€ capital assegurat
• Fins a 2.500 persones aforament, 1.600.000€ capital assegurat
• Fins a 5.000 persones aforament, 2.000.000€ capital assegurat

 

 

Plantilla d'inspecció