Fecalon

La Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (FECALON) és una iniciativa que es va presentar oficialment a Barcelona el 21 d’octubre de 2004. Neix amb l’objectiu de defensar els drets empresarials del sector, així com ser l’eina d’ajut, difusió i formació als empresaris del sector. La valoració d’aquests 19 anys de vida de la Federació ha estat més que satisfactòria, ja que l’ hem convertit entre tots en un suport indispensable que aglutina actualment a més de 400 empresaris, apostant des del primer dia, per aconseguir que Catalunya disposi d’un oci responsable i de màxima qualitat.

Però durant aquest anys hem anat més enllà, i el nostre principal objectiu s’ha complert al unificar els esforços per lluitar pels interessos del sector en un temps de canvis socials i pandèmia. El sector ha demostrat la seva resiliència i lluita pels milers de famílies que viuen del sector, visualitzant l’ importància econòmica i sobre tot social de l’industria de l’oci.

FECALON, s’erigeix també com a interlocutor davant les Institucions, amb la finalitat d’elaborar recomanacions, principis, defensa i representació dels interessos generals de les empreses d’oci nocturn de Catalunya, establint i obrin contactes de col·laboració amb entitats representatives i serioses d’anàloga naturalesa o complementaria a l’activitat de l’oci nocturn, també a nivell estatal mitjançant la patronal estatal España de Noche.

FECALON, treballa especialment en promoure el reconeixement de la importància de l’oci nocturn en la societat, i destacarà el paper de màxima rellevància com a part del producte turístic de Catalunya i Espanyol.

Serveis i avantatges dels federats a FECALON

Tràmits Davant els Ajuntaments

– Llicències d’obres.
– Llicències d’Obertura i de Funcionament de tot tipus d’activitats.
– Sol·licituds de llicències d’ocupació de via pública (terrasses, carpes, etc..).
– Assessorament en inspeccions sonomètriques i en expedients sancionadors.
– Sol·licituds d’ampliacions horàries en supòsits especials.

Tràmits Davant la Generalitat de Catalunya

– Negociacions a nivell general de tots els Federats en matèria d’horaris i catalogació.
– Negociacions a nivell de tots els Federats en aquells aspectes normatius que són competència de la Generalitat i que afecten al Sector (Negociació d’un Reglament que desenvolupi la Llei de Policia de l’Espectacle, Activitats Recreatives i Establiments Públics, Decrets reguladors de la professió de la nova figura de controlador d’accessos, Regulació dels aspectes relatius a caducitat de llicències d’activitats, etc..).
– Participar i impulsar en la redacció del projecte de Llei de la nova Llei reguladora de les activitats dedicades al sector de l’oci nocturn.
– Assessorament en actuacions inspectores i sancionadores portades a terme pels agents del Cos dels Mossos d’Esquadra (Unitat Regional de la Policia Administrativa o Seguretat Ciutadana) en diferents matèries (fulls de reclamació, menors, horari, etc..).

Altres Serveis

– Selecció de Personal i controls de qualitat.
– Plans de formació i cursos de reciclatge per a l’empresari i per als seus empleats.
– Formació especialitzada continuada impartida per professorat altament qualificat.
– Assessorament en matèria de gestió medi ambiental.
– Assessorament en matèria de Prevenció de riscos laborals.
– Assessorament en matèria d’innovació tecnològica aplicada al sector de l’oci nocturn.
– Assessorament en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/99).
– Assessorament en matèria de Sistemes Tecnològics de Gestió documental.
– Serveis de comunicació i publicitat per als locals.
– Gestió i tràmits per a la obtenció de subvencions.

Assessoria Jurídica Especialitzada

– Amb la quota, tramitació gratuïta d’un expedient administratiu sancionador per local fins a esgotar la fase administrativa (tancaments de locals temporals i cautelars, imposició de sancions econòmiques, reduccions horàries, etc.
– Assessorament i direcció lletrada en tot tipus de procediments judicials (civils, penals, laborals, fiscals, contenciosos-administratius, mercantils, etc..) amb una reducció de fins a un 50% en els honoraris fixats per l’Il·lustre Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
– Assessorament en la negociació i signatura de tot tipus de contractes (lloguer, compra-vendes, traspassos, opcions de compra, etc..), amb la mateixa reducció d’honoraris de fins a un 50%.