DECRET 127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció

L’article 132.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de protecció civil. En virtut d’aquesta competència, i en desplegament dels preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, es va aprovar el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Aquest darrer Decret desplega principalment l'article 7 de la Llei esmentada per tal de determinar el catàleg d'activitats i el tipus de centres que estan obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d'emergència. Així mateix, d'acord amb el que preveu l'article 20 de la Llei esmentada, es determina l'estructura del contingut dels plans d'autoprotecció.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, regula també altres aspectes relatius a l'autoprotecció, que inclouen el control de l'Administració sobre les activitats i els centres inclosos dins el seu àmbit, control que engloba tant una fase prèvia en què l'objectiu és comprovar la capacitat de l'establiment per complir les condicions d'autoprotecció, com la validació del pla i de la seva implantació dins del sistema de protecció civil.

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació del Decret esmentat cal assenyalar que s’aplica, entre d’altres, a totes les activitats que comprèn el catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local i que es recullen en el seu annex I, apartat C.

Respecte d’aquestes activitats i centres de l’àmbit local el Decret va preveure una entrada en vigor esglaonada en funció del tipus d’activitat, d’acord amb la disposició final tercera, i es va establir a més a la disposició transitòria tercera que les activitats existents a l’entrada en vigor del dit Decret 82/2010, de 29 de juny, que no disposessin de pla d’autoprotecció tenien un any per elaborar-lo, comptat a partir de l’entrada en vigor de la norma reglamentària esmentada.

Atesos l’escenari econòmic i les dificultats tècniques que ocasionen que determinats titulars d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local no puguin presentar el pla d’autoprotecció per homologar en els terminis previstos reglamentàriament, es considera convenient donar un nou termini per presentar el pla davant l’òrgan competent per a l’homologació respecte a les activats i centres existents i en relació amb els que iniciïn la seva activitat amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Aquest nou termini es pot atorgar sempre que l’establiment o centre garanteixi el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, en especial en l’àmbit de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació en supòsits d’emergències; que les seves condicions són suficients per assegurar el compliment de les obligacions d’autoprotecció que estableix l’article 4.1.a) del Decret 82/2010, de 29 de juny, i que comuniqui a l’ajuntament corresponent l’afectació de l’activitat, d’acord amb l’apartat 1.b) de l’article esmentat.

Cal tenir en compte que el compliment d’aquestes condicions en l’àmbit de l’autoprotecció no exclou l’obligació de respectar la resta d’obligacions derivades de la normativa sectorial d’aplicació al centre o establimen corresponent.

Pel que fa al termini per a l’elaboració i presentació dels plans d’autoprotecció s’estableix, tenint en compte les propostes formulades per determinades entitats en el tràmit d’informació pública i audiència, fins al 31 de desembre de l’any 2014, sempre que així ho sol·liciti a l’ajuntament corresponent, a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció, la persona titular de l’activitat o centre d’interès per a la protecció civil local i es compleixin les condicions que s’han esmentat anteriorment.

D’altra banda, es concreta també que els plans d’autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic a què fa referència el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, s’han d’ajustar en la seva elaboració, tramitació, contingut, implantació, revisió i simulacres al que disposa el dit Decret 82/2010, de 29 de juny, llevat dels plans d’autoprotecció dels establiments públics amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones si no estan situats en terrenys forestals.

Aquestes previsions tenen com a finalitat centralitzar, per raons de competència material, l’elaboració, la tramitació, el contingut, la implantació, la revisió i els simulacres dels plans d’autoprotecció dels espectacles, activitats i espais esmentats d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, tenint en compte la seva inclusió en el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Atesa la participació efectiva de les diferents entitats, organitzacions i empreses afectades en el procediment d'elaboració d'aquest Decret i vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Atès l’informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya;
Per tot això, a proposta del conseller d'Interior, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern.

Decreto:

Article 1
Nou termini d’elaboració dels plans d’autoprotecció d’àmbit local


1. Les activitats de caràcter no extraordinari i centres d’interès per a la protecció civil local disposen fins al 31 de desembre de 2014 d’un nou termini per a la tramitació dels plans d’autoprotecció a què fan referència la disposició transitòria tercera i la disposició final tercera, apartat 1, del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

2. El termini a què fa referència l’apartat anterior també és aplicable a les activitats i centres d’interès local que iniciïn la seva activitat a l’entrada en vigor del present Decret.

3. La persona titular de l’activitat o centre a què fa referència l’annex I, apartat C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, pot presentar una sol·licitud per demanar l’aplicació del nou termini esmentat a l’ajuntament corresponent, a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció, juntament amb una declaració responsable en què declari:
a) que les dificultats econòmiques i tecnològiques li impedeixen presentar el pla d’autoprotecció,
b) que disposa de les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació en supòsits d’emergències derivades de la normativa de prevenció de riscos laborals,
c) que les condicions de l’activitat o centre són suficients per assegurar el compliment de les obligacions que concreta l’article 4.1.a) del Decret 82/2010 esmentat,
d) i el compliment de la resta d’obligacions derivades de la normativa sectorial d’aplicació al centre o establiment corresponent.

4. L’atorgament del nou termini només es pot concedir si l’establiment o centre garanteix el compliment de les mesures i condicions a què fa referència l’apartat 3, lletres b), c) i d), i sempre que es comuniqui a l’ajuntament corresponent l’afectació de l’activitat, d’acord amb l’article 4.1.b) del Decret 82/2010, de 29 de juny. L’ajuntament ha de comunicar l’ampliació concedida a la direcció general competent en matèria de protecció civil del departament de la Generalitat competent en la matèria.

5. La persona interessada pot entendre estimada per silenci administratiu la seva sol·licitud d’ampliació si transcorregut el període de tres mesos des de la seva presentació l’òrgan municipal corresponent no li ha notificat la resolució expressa.

 

Article 2

Plans d’autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic.


1. Els plans d’autoprotecció a què fa referència el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, i els plans dels establiments públics amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones sempre que estiguin ubicats en terrenys forestals, s’han de regir en la seva elaboració, tramitació, contingut, implantació, revisió i simulacres per tot el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

2. Els plans d’autoprotecció els han de presentar les persones titulars de les activitats, dels espectacles, dels establiments i dels espais en el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, les quals han de comunicar a l’Administració pública competent en matèria de protecció civil l’afectació de la seva activitat pel Decret 82/2010, de 29 de juny.

3. En els supòsits d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari el pla d’autoprotecció s’ha de presentar igualment, quan escaigui, en el Registre electrònic esmentat, en els terminis previstos en el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Disposició addicional
Se suprimeixen les referències a l’informe de protecció civil que s’esmenta a l’article 93.1, i al pla
d’autoprotecció a què es refereix l’article 97.1.b), ambdós del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Disposició derogatòria
Resten derogats els articles 46.5 i 101.1.d) del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 5 de març de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya
Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
(13.064.105)