portada-01-resize

Per descarregar la nova plantilla d'inspecció feu clic a la imatge o aquí.

Tal i com vam informar al març del passat 2013, des de la Generalitat de Catalunya, es va oferir la possibilitat de sol•licitar un ajornament en el termini per la presentació del pla d’autoprotecció per les activitats d’aforaments inferiors a 2000 persones, acreditant dificultats econòmiques per la seva realització. Si va ser el vostre cas,  vau sol•licitar l’esmentat ajornament i encara no heu tramitat el pla, us recordem que el termini legal per la presentació del mateix finalitza el 31 de desembre d’enguany.
 
Tot i així, us fem saber que hi ha en tràmit un nou Decret que substituirà el Decret 82/2010, de 29 de juny, i que establirà la obligació de disposar del Pla, només a partir de 1000 persones d’aforament, en comptes de a partir de 500 com es ara, i que està prevista la seva aprovació entre el gener i el febrer de 2015. Tot i ser la nostra obligació informar de la obligació de disposar del pla en l’actualitat, us comuniquem aquesta informació en tant que tot i indica que potser la inversió haurà estat innecessària si el vostre aforament es inferior a 1000 persones, tot i que la realitat es que existeix legalment l’obligació de disposar-ne (existeix de fet des de el 8 de gener de 2012 si no es va fer la comunicació abans esmentada).
 
D’altra banda, informem també que les activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya (aforament superior a 2000 persones), a partir del 8 de gener del 2015, restaran obligades a disposar dels requisits mínims d’autoprotecció establerts al annex III del vigent Decret, respecte de vigilància, mitjans sanitaris i prevenció d’incendis (pàg. 36 a 51).

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_dautoproteccio/documents/decret_82_2010_autoproteccio.pdf).

Per les activitats d’aforament inferior a 2000 persones, l’annex III no entra en vigor fins al 8 de juliol de 2015, per lo que no cal pel moment la instal·lació de desfibril·ladors ni l’adopció dels requisits mínims indicats a la normativa.

Nota informativa al respecte d’un nou Decret d’autoprotecció, que va ser notificat al mes d’agost. Volem fer-vos una petita nota esperant a informar-vos més extensament quan ja hi hagi el text definitiu. L’opinió de la federació es que han recollit bona part de les nostres propostes i requeriments, inassolibles amb l’anterior decret.


http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d8008a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=9f58f28cfe3d7410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9f58f28cfe3d7410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 
  La Generalitat de Catalunya publicó el pasado mes de agosto el proyecto de Decreto , por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas. Este proyecto, sometido a información pública en la actualidad, viene a modificar el vigente Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.
 
  El citado decreto, obligaba a las actividades de nuestro sector de más de 500 personas a presentar un plan de autoprotección ante la Generalitat, y además, a contar con una serie de dispositivos excesivos. Este nuevo Decreto, de aprobarse con el contenido actual, obligará únicamente a presentar el citado plan de autoprotección a las actividades de más de 1000 personas de aforo –excluyendo así la gran mayoría de nuestras actividad, que podrán presentar un plan si lo desean en cualquier caso-, y además, en líneas generales, remite a la normativa propia la necesidad de contar con determinados medios. Así, mientras la normativa actual indica según aforo la necesidad de figuras como el jefe del personal de seguridad, cámaras de vigilancia, vigilantes de seguridad, la actual nos remite a la normativa específica (Ley/reglamento de espectáculos en nuestro caso). Asimismo, elimina la obligatoriedad de contar con desfibriladores automáticos a partir de 500 personas, que ya solo será obligatorio a partir de 2000 personas de aforo mínimo, aforo por debajo del cual únicamente habrá que disponer de 2 personas formadas en primeros auxilios.
 
Respecto a los plazos para adecuarse a la normativa, habrá que esperar a la aprobación definitiva para conocerlos.

En breu es tramitarà al Parlament un altre Llei d’espectacles. El nou avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, pretén garantir la seguretat dels espectadors usuaris i els seus drets i els de tercers afectats, la convivència ciutadana, millorar la seguretat jurídica dels empresaris, adequar la norma a la directiva europea de serveis i millorar la seguretat jurídica dels titulars. Tot i que certament es milloren aspectes de la vigent llei, massa intervencionista, hi han diversos punts molt millorables respecte del que s’han fet al·legacions.

En primer lloc, si que cal admetre que per fi la normativa se’n fa ressò de la Directiva Europea de Serveis, i estableix amb caràcter general la comunicació prèvia per iniciar l’activitat quan es tracti d’activitats de menys de 501 persones d’aforament o 501m2 de superfície (aquest punt si ha estat impugnat), i si s’aprova d’aquesta manera, es podran obrir establiments d’aforament petit o mig sense l’actual problemàtica de tramitar una llicencia. De fet, tot i que falta concretar el procediment, sembla que es podrà obrir amb la presentació de l’execució de les obres (si que es clar, cal llicencies d’obres), projecte d’activitats i declaració responsable, sense la necessitat d’esperar el control inicial per por d'obrir l’establiment.

D’altres qüestions, moltes heretades de l’actual Llei, han estat discutides per la Federació en un ampli escrit, especialment en quant a qüestions com la consideració de gairebé qualsevol canvi en la activitat com a modificació substancial –amb la necessitat de tramitar un nou permís-, demanant la federació la possibilitat de que les millores mai no siguin modificació substancial, la derivació de responsabilitat sobre el treballadors de l’empresa titular o els seus administradors, l’excessiu poder dels veïns en procediments relatius a les insonoritzacions, etc.

Cal ressaltar especialment les següents qüestions amb les que s’ha mostrat absoluta disconformitat

  1. Es manté l’obligació d’instal·lar controls d’aforament i de tenir vigilants de seguretat, segons el que desprès digui el reglament.
  2. Les activitats de titularitat pública no necessiten comunicació ni llicencia per poder fer l’activitat.
  3. Es produeix inseguretat jurídica respecte dels supòsits en que es poden requerir modificacions de la activitat o fins i tot, revocar-la per ser massa genèrics.
  4. Es continua mantenint la prohibició de transmetre la llicencia mentre el local tingui algun expedient obert.
  5. Es mantenen les desproporcionades quanties per les sancions disposades a l’actual llei
  6. S’allarga el procediment sancionador, de 9 a 12 mesos.


Les al·legacions estan a la vostre disposició per qui les vulgui consultar, a les oficines de FECALON i a les delegacions territorials dels Gremis.

Si voleu consultar l'Avantprojecte, clickeu el link:

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d8008a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=a782018dddda6410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a782018dddda6410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default